follownetZaufaj nam, działamy na rynku od 10 lat!

Można na nas liczyć.
Masz pytania? Pomożemy!

Regulamin

1.Niniejszy dokument stanowi Regulamin świadczenia Usług przez FollowNet.pl. Właścicielem marki FollowNet.pl jest Follow You z siedzibą w Mierzynie, ul. Ogrodowa 4B, NIP: 558-170-87-65, REGON: 320440168

2.Regulamin ten definiuje zasady korzystania z usług hostingowych świadczonych przez Operatora na rzecz Abonenta oraz ustala sposób ich wzajemnych rozliczeń finansowych.

3.Pojęcia podstawowe:

Operator - Follow You Piotr Kujawka, ul. Ogrodowa 4B, 72-006 Mierzyn.
Abonent - osoba prawna, fizyczna lub jednostka prawna nie posiadająca osobowości prawnej, która została zdefinowana w Kodeksie Cywilnym i która nabywa usługę w Follownet.pl
Konto hostingowe - usługa świadczona przez Operatora na bazie serwerów oraz łączy publicznych Internet polegająca na utrzymaniu w infrastrukturze Operatora stron www oraz kont email, kont ftp, baz danych Abonenta.
Abonament - opłata wniesiona przez Abonenta na rzecz Operatora za usługi świadczone przez Operatora na rzecz Abonenta.
Umowa - umowa handlowa zawarta pomiędzy Abonentem a Operatorem, przedmiotem której jest świadczenie usług hostingowych przez Operatora na rzecz Abonenta. Umowa zostaje zawarta w momencie przesłania drogą elektroniczną poprawnie wypełnionego formularza zamówienia, co jestjednoznaczne z zaakceptowaniem przez Abonenta niniejszego regulaminu.
Okres testowy – czternastodnionowy okres próbny, który rozpoczyna się z chwilą złożenia zamówienia, dający Abonentowi możliwość zapoznania się z usługą, którą nabył. W tym czasie Abonent ma prawo do zrezygnowania z usługi bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Usługa świadczona w okresie testowym może posiadać ograniczoną funkcjonalność.

4.Operator zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego Regulaminu. Abonent zostanie powiadomiony nie później niż 30 dni przed wprowadzeniem nowej wersji regulaminu drogą elektroniczną (mail). Abonent ma prawo odmowy zaakceptowania nowej treści regulaminu o czym powinien powiadomić Operatora, nie później jednak niż ostatniego dnia obowiązywania starego regulaminu.

II Zawarcie umowy

1.Umowa zostaje zawarta po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Operatora i przesłanie go do realizacji. Powyższe jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2.Abonent zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych oraz wszelkich danych identyfikujących Abonenta w systemie informatycznym Operatora. Abonent jest zobowiązany do aktualizowania swoich danych osobowych, jeśli uległy zmianie podczas trwania niniejszej umowy. Abonentowi, zgodnie Ustawą z dnia 29.VIII.1997 r. o ochronie danych osobowych Dziennik Ustaw nr 133, punkt 883, przysługuje możliwość wglądu oraz modyfikacji danych osobowych.

3.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przekazanych Operatorowi danych, Operator zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez zwrotu poniesionych kosztów przez Abonenta w przypadku gdy do stwierdzenia nieprawidłowości doszło po upływie okresu testowego.

4.Ważność konta hostingowego zostanie przedłużona po otrzymaniu płatności z tytułu świadczonych usług na udostępniony w tym celu przez Operatora nr konta bankowego. Numer konta na które należy dokonać płatność przekazany zostanie wraz z danymi dostępowymi do konta hostingowego. Nie dokonanie płatności w nieprzekraczalnym terminie do ostatniego dnia okresu próbnego (testowego), równoznaczne będzie z rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym. W interesie Abonenta jest zabezpieczenie swoich danych utrzymywanych w infrastrukturze sieciowej Operatora.

III Odpowiedzialność, prawa oraz obowiązki Operatora

1.Operator zobowiązuje się do świadczenia usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego, ofertą oraz regulaminem. Operator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Abonentowi nieprzerwalny dostęp do wszystkich usług. Wyłącza się odpowiedzialność Operatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn niezależnych od Operatora.

2.Operator zobowiązuje się do zapewnienia dostępności wszystkich usług na poziomie 99,1% w skali roku. W przypadku nie dotrzymania tego zobowiązania Abonentowi przysługuje prawo do odszkodowania w postaci bezpłatnego przedłużenia Abonamentu o 3 dni za każde rozpoczęte 24 godziny, w których usługi były niedostępne. Powyższe stanowi jedyną metodę rekompensaty Operatora wobec Abonenta. Odpowiedzialność Operatora ogranicza się zawsze do kwoty Abonamentu proporcjonalnie obliczanej do ilości dni niewykorzystanych w ramach obowiązywania Umowy.

3.Operator zastrzega możliwość okresowych wyłączeń usług w związku z przeprowadzaną okresowo konserwacją serwerów oraz infrastruktury sieciowej. O każdorazowym, planowanym wyłączeniu usług, które będzie trwało dłużej niż 1 godzina Abonent zostanie powiadomiony drogą elektroniczna na adres email podany przez Abonenta w formularzu zamówienia.

4.Abonent ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za dane przechowywane w swoim koncie hostingowym. Operator świadczący usługi hostingowe na rzecz Abonenta jest wyłączony z tej odpowiedzialności.

5.Operator ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i bez zwrotu uiszczonej opłaty w przypadku rażącego naruszenia przez Abonenta niniejszego Regulaminu.

6.Operator ma możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. W tym wypadku zostanie zwrócona Abonentowi kwota odpowiednio proporcjonalna do niewykorzystanej części Abonamentu.

7.Operator ma możliwość zablokowania konta lub części usługi/serwisu Abonenta w przypadku gdy ta naruszy postanowienia Regulaminu lub spowoduje nadmiernie obciążenie serwera, tak, że świadczenie usługi na rzecz pozostałych Abonentów będzie znacząco utrudnione lub niemożliwe.

8.Wszelkie działania Operatora wykraczające poza zakres podstawowej pomocy technicznej gwarantowanej Abonamentem jest odpłatna. Wysokość opłat za te usługi wymagać będzie dodatkowych, indywidualnych ustaleń miedzy Operatorem a zainteresowanym Abonentem.

9. Operator nie hostuje stron promujących warez oraz nielegalne oprogramowanie. Zabronione jest umieszczanie w ramach konta hostingowego serwisów/skryptów typu "hosting plików". Zabronione jest hostowanie skryptów związanych z serwisem rapidshare oraz służacych do wyszukiwania muzyki w postaci plików mp3, a także pobierania filmów z serwisu youtube.

IV Odpowiedzialność, prawa oraz obowiązki Abonenta

1. Abonent ma prawo do korzystania z usług zgodnie z obowiązującym Regulaminem, ogólnie przyjętymi normami społecznymi i obyczajowymi oraz zasadami netykiety. Szczególnie zabronione i nie tolerowane jest przesyłanie spamu przez serwery Operatora, działanie na na szkodę innych Abonentów, próby łamania zabezpieczeń serwera oraz celowe zakłócanie pracy oraz infrastruktury teleinformatycznej Operatora. Każdorazowe próby takich działań będą skutkowały zablokowaniem konta.

2. Abonent ma obowiązek terminowego regulowania swoich zobowiązań finansowych wobec Operatora.

3. Abonent odpowiada za dane umieszczone w ramach konta hostingowego. Szczególnie zabronione jest przechowywanie danych niezgodnych z polskim prawem, łamiącym prawa autorskie lub służące do przechwytywania danych poufnych.

4. Abonent ma prawo do rezygnacji z usług w każdym momencie trwania umowy poprzez wypowiedzenie umowy listownie lub mailem. W tym przypadku Operator nie zwraca niewykorzystanej części Abonamentu.

5. W przypadku zmiany Regulaminu Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o czym powinien powiadomić listownie lub mailowo Operatora. W tym przypadku Abonentowi zostanie zwrócona niewykorzystana kwota Abonamentu.

6. Abonent jest zobowiązany do wykonywania kopii bezpieczeństwa swoich danych.

V Polityka bezpieczeństwa

1. Abonent otrzymuje dobowe statystyki obciążenia procesorów generowane przez jego konto. Dla poszczególnych kont limity wynoszą następująco: small - 2%; start - 3%; medium - 5%; large - 7%; professional - 10%; expert - 13%.

2. Przez "transfer bez limitu" rozumie się ilość danych jaką Abonent może przesłać do i z konta hostingowego podczas korzystania z usługi. Ze względów bezpieczeństwa Operator zastrzega sobie możliwość zablokowania konta po wykorzystaniu 200 GB transferu danych w miesiącu.

3. Maksymalna liczba wiadomości email wysłanych na dobę: 200. Nie ma limitu wiadomości email, które Klient może otrzymać. W uzasadnionych przypadkach limit wysyłanych wiadomości może zostać zniesiony.

4. Liczba generowanych zapytań sql do bazy na godzinę: max_questions=250000, max_updates=200000, max_connections=1500, max_user_connections=50.

5. Maksymalna ilość pamięci jaką może zaalokować skrypt php: 64MB

6. Maksymalny czas wykonywania skryptu php: 30 s.

VI Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Follow You Piotr Kujawka z siedzibą w Mierzynie ul. Ogrodowa 4B, 72-006 Mierzyn, NIP 5581708765, REGON 320440168 (zwanym dalej: FollowNet.pl).

2. Inspektorem ochrony danych w FollowNet.pl jest Pan Piotr Kujawka, adres e-mail: IODO@follownet.pl.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia przez Ciebie z FollowNet.pl umowy o świadczenie usług oferowanych przez FollowNet.pl i wykonania zawartej przez Ciebie z FollowNet.pl umowy o świadczenie usług oferowanych przez FollowNet.pl, a także wykonania ciążących na FollowNet.pl obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

4. FollowNet.pl jest uprawnione do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami FollowNet.pl) oraz Rejestrom Nazw Domen, Jednostkom Certyfikującym w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie z FollowNet.pl umowy. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom FollowNet.pl na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy FollowNet.pl, a Podwykonawcami FollowNet.pl. Przekazanie Twoich danych osobowych Rejestrom Nazw Domen następuje na podstawie zawartej przez Ciebie z Rejestrem Nazw Domen umowy o rejestrację Nazwy Domeny. Przekazanie Twoich danych osobowych Jednostkom Certyfikującym następuje na podstawie zawartej przez Ciebie z Jednostką Certyfikującą umowy o rejestrację certyfikatu SSL. Ponadto FollowNet.pl jest zobowiązane do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

5. Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału podwykonawców FollowNet.pl posiadających siedziby poza obszarem EOG.

6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z FollowNet.pl umowy o świadczenie usług oferowanych przez FollowNet.pl, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z FollowNet.pl umowy o świadczenie usług oferowanych przez FollowNet.pl. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Wzakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z FollowNet.pl umowy o świadczenie usług oferowanych przez FollowNet.pl, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez FollowNet.pl działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez FollowNet.pl ciążącego na FollowNet.pl obowiązku prawnego - przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi FollowNet.pl informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.

10. Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia Nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio Wyrazisz na to zgodę.

VII Postanowienia końcowe

1. O zmianach niniejszego Regulaminu Abonent będzie informowany na 30 dni przed ich wprowadzeniem poprzez email lub listowanie na adres, który został podany podczas rejestracji.

2. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji konta. Abonent zgadza się na otrzymywanie informacji handlowych i technicznych od Operatora tylko jeśli będzie to konieczne. Operator zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych Abonenta z wyjątkiem sytuacji w których o takie dane wystąpią organy do tego powołane jak policja, prokuratura.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Abonentem a Operatorem, których nie uda się rozwiązać polubownie na drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Operatora.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od 24.05.2018 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Formularz odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat
Follow You Piotr Kujawka
ul. Ogrodowa 4B
72-006 Mierzyn

Ja (podać imię i naziwsko) odstępuję od umowy o świadczenie następującej usługi (wpisać nazwę usługi).
Data zawarcia umowy (wpisać datę)
Imię i nazwisko (wpisać imię i nazwisko)
Adres (wpisać ulicę, kod pocztowy i miejscowość)
Data (wpisać aktualną datę)

Podpis

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Informacje dotyczące skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przez konsumenta

Przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas
Follow You Piotr Kujawka
ul. Ogrodowa 4B/2
72-006 Mierzyn
telefon i mail podany na stronie https://www.follownet.pl/kontakt
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://www.follownet.pl/kontakt.
Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli usługa została wykonana za wyraźną zgodą Państwa, jeśli zostaliście Państwo poinformowani przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utracicie prawo odstąpienia od umowy.

Zaufaj naszemu doświadczeniu

Marka Follownet.PL należy do grupy FollowYou. Istniejemy od 2007 roku oferując hosting bez limitu transferu, domeny oraz certyfikaty SSL.
Sprawdź naszą ofertę i skorzystaj z bezpłatnego okresu testowego przez 14 dni. To się opłaca.